Pikku Huopalahtiseura ry Seuran säännöt Pikku Huopalahtiseura Pikku Huopalahtiseura

Pikku Huopalahtiseura ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Seuran nimi on Pikku Huopalahtiseura ry
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue Pikku Huopalahti ja sen ympäristö.
Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

2§ Tarkoitus ja toiminta

 • kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta.
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
 • kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen.
 • kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen
 • asukkaiden yhteenkuuluvuuden ja keskinäisen suvaitsevuuden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimii alueensa asukkaiden etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon.
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille.
 • toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä, identiteetin vahvistajana ja harrastustoiminnan edistäjänä.
 • seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia.
 • harjoittaa kotiseututietoisuutta lisäävää kustannus- ja julkaisutoimintaa
 • edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista.
 • harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa.
 • ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja.
 • järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä.
 • järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaa koskevissa asioissa.
 • toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön aluejärjestön kanssa.

4§ Jäsenistö

Yhdistyksen jäseniä ovat

 • varsinaiset jäsenet
 • kannattajajäsenet ja
 • kunniajäsenet

Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt ja kannattajajäseniä henkilöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy johtokunta. Kunniajäsenet kutsuu johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaa erityisen ansiokkaasti osallistunut ja sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukenut henkilö.
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohta- jalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa; jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmänsä johtokunnalle 14 vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Johtokunnalla on oikeus myös katsoa jäsen eronneeksi mikäli tämä ei ole kevätkokoukseen mennessä suorittanut jäsenmaksurästiään edelliseltä vuodelta.

5§ Kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat syyskokous ja kevätkokous.
Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka- joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Johtokunnan on kutsuttava koolle ylimääräinen kokous, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle hänen jäsenrekisteriin ilmoittamalla osoitteella tai ilmoittamalla niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä ylimääräisen kokouksen osalta lisäksi vielä se erityinen asia, jota varten kokous on kutsuttu koolle.

Yhdistyksen kevätkokouksessa

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto.
 4. päätetään edellisen vuoden tilintarkastuksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 5. päätetään äänivaltaisen edustajan lähettämisestä Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen.
 6. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen, tai jotka johtokunta haluaa kokoukselle esittää.

Yhdistyksen syyskokouksessa

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 4. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
 5. päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
 6. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
 7. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
 8. päätetään johtokunnan jäsenten määrästä ja valitaan johtokunnan jäsenet.
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
 10. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta.
 11. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen, tai jotka johtokunta haluaa kokoukselle esittää.

6§ Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa

syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä viidestä (5) viiteentoista (15) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

7§ Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja kaksi yhdessä.

8§ Talous

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa johtokunnalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi matkailu-, myynti- ja kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräystä.

9§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston, museokokoelmien ja yhdistyksen muun omaisuuden säilymisestä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

 

 

 

"Kotiseuturetki" Pikku Huopalahteen
torstaina 14.6. klo 17.00